Talerhof - трагическая страница истории лемков

 

Talerhof - трагическая страница истории лемков

Талергоф - трагическая страница истории лемков 

Talerhof - tragiczna karta z historii Łemków

Autor: ks. Roman Dubec / 17.09.2010

 

Поспешно организованные лагеря, австрийские власти были сданы на хранение предполагаемых предателей, шпионов, врагов империи и царской России сторонников. Talerhofu сослан включить Святейший Отец. Максим, Тимофей, и беременная жена Пелагия, родившая сына в лагерь, кто ее отец был назван Максим. Жребий был также Talerhofie Рудык Петр, Митрополит Варшавский и отцом всей польской Стефана. В начале сентября 1914 года. на железнодорожной станции в ближайшем Talerhofu Abtisendorff первый транспорт с заключенными прибыл из Lemkivshchyna. Практически тюрьму людей сюда со всей Галиции, Закарпатья и Буковины. Заключенные русские, украинцы, поляки, и даже цыган и евреев. В начале заключенные жили под открытым небом, а затем размещены их в палатках, и через месяц времени, чтобы присоединиться к строительству деревянных бараках. Этот район был огорожен колючей проволокой. Чрезвычайно трудно гигиенические условия в итоге привели к вспышке эпидемии тифа, которая вместе приняли более тысячи жертв. Остальные погибшие были вызваны другими заболеваниями, старости, голода и издевательств эффект часовые охраняли заключенных.Поспешно организованные лагеря, австрийские власти были сданы на хранение предполагаемых предателей, шпионов, врагов империи и царской России сторонников. Talerhofu сослан включить Святейший Отец. Максим, Тимофей, и беременная жена Пелагия, родившая сына в лагерь, кто ее отец был назван Максим. Жребий был также Talerhofie Рудык Петр, Митрополит Варшавский и отцом всей польской Стефана. В начале сентября 1914 года. на железнодорожной станции в ближайшем Talerhofu Abtisendorff первый транспорт с заключенными прибыл из Lemkivshchyna. Практически тюрьму людей сюда со всей Галиции, Закарпатья и Буковины. Заключенные русские, украинцы, поляки, и даже цыган и евреев. В начале заключенные жили под открытым небом, а затем размещены их в палатках, и через месяц времени, чтобы присоединиться к строительству деревянных бараках. Этот район был огорожен колючей проволокой. Чрезвычайно трудно гигиенические условия в итоге привели к вспышке эпидемии тифа, которая вместе приняли более тысячи жертв. Остальные погибшие были вызваны другими заболеваниями, старости, голода и издевательств эффект часовые охраняли заключенных.Поспешно организованные лагеря, австрийские власти были сданы на хранение предполагаемых предателей, шпионов, врагов империи и царской России сторонников. Talerhofu сослан включить Святейший Отец. Максим, Тимофей, и беременная жена Пелагия, родившая сына в лагерь, кто ее отец был назван Максим. Жребий был также Talerhofie Рудык Петр, Митрополит Варшавский и отцом всей польской Стефана. В начале сентября 1914 года. на железнодорожной станции в ближайшем Talerhofu Abtisendorff первый транспорт с заключенными прибыл из Lemkivshchyna. Практически тюрьму людей сюда со всей Галиции, Закарпатья и Буковины. Заключенные русские, украинцы, поляки, и даже цыган и евреев. В начале заключенные жили под открытым небом, а затем размещены их в палатках, и через месяц времени, чтобы присоединиться к строительству деревянных бараках. Этот район был огорожен колючей проволокой. Чрезвычайно трудно гигиенические условия в итоге привели к вспышке эпидемии тифа, которая вместе приняли более тысячи жертв. Остальные погибшие были вызваны другими заболеваниями, старости, голода и издевательств эффект часовые охраняли заключенных.Аресты начались вскоре после объявления всеобщей мобилизации в 1914 году на волне анти- Россия истерии универсальным тысяч предметов были арестованы в Восточной Галиции. На Лемко включены в основном представители новых элитных Лемко: духовенство, учителя, чиновники, воспитания молодежи и более грамотные крестьяне. Полевые суды ferowane сразу заниматься их смертных приговоров. Только в первые месяцы войны были расстреляны или повешены в Галиции и Буковине около тысячи человек. Одной из жертв упал православный священник, о. Sandowicz Максим, уроженец Zdynia ( Св. Максим Gorlice ). Тысячи других заключенных были вывезены в лагеря в глубине империи: Talerhof, Терезин, Спилберг, Линц, Швац.

Autor: ks. Roman Dubec / 17.09.2010
 W tegoroczne święto Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela, z błogosławieństwa bpa gorlickiego Paisjusza, w Czarnem sprawowano nabożeństwa za ofiary I wojny światowej. Jest to odnowienie przedwojennej tradycji „Talerhofskich obchodów”.

Talerhof to jedna z najtragiczniejszych kart w historii Łemków. Miejscowość, leżąca nieopodal Grazu w austriackiej Styrii, jest po dzień dzisiejszy symbolem martyrologii Rusinów.

Już na kilka lat przed wybuchem wojny w 1914r., kiedy stosunki z sąsiadującą Rosją stają się coraz bardziej napięte, władze austriackie, przy udziale administracji terenowej, rozpoczynają akcję zbierania informacji na temat potencjalnych wrogów Cesarstwa. W lutym 1912 r. c.k. namiestnik Galicji Michał Bobrzyński poufnym pismem zleca starostom powiatowym i policji przygotowanie imiennych list „rusofilów radykalnych, rusofilów umiarkowanych oraz ukrainofilów. Podstawą tych opracowań, możemy się domyślać, stały się dobrze opłacane donosy, dzięki którym można było pozbyć się np. politycznych przeciwników.

Wraz z wybuchem I wojny światowej zburzony został całkowicie u Rusinów dotychczasowy wizerunek cesarsko-królewskiej praworządności, względny ład zastąpiony został chaosem i represjami.

Aresztowania rozpoczęły się wkrótce po ogłoszeniu powszechnej mobilizacji w 1914 r. Na fali powszechnej histerii antyrosyjskiej aresztowano tysiące poddanych w Galicji Wschodniej. Na Łemkowszczyźnie objęły głównie przedstawicieli tworzącej się wówczas elity łemkowskiej: duchownych, nauczycieli, urzędników, kształcącą się młodzież oraz co bardziej piśmiennych chłopów. Sądy polowe niezwłocznie wykonywały ferowane przez siebie wyroki śmierci. Tylko w pierwszych miesiącach wojny rozstrzelano lub powieszono w Galicji i na Bukowinie około tysiąca osób. Jedną z ofiar padł prawosławny duchowny ks. Maksym Sandowicz, rodem ze Zdyni (św. Maksym Gorlicki). Tysiące innych aresztantów wywożono do obozów w głąb cesarstwa: Talerhof, Terezin, Spielberg, Linz, Schwaz. 

W zorganizowanych naprędce obozach, władze austriackie osadzały rzekomych zdrajców, szpiegów, wrogów cesarstwa i zwolenników carskiej Rosji. Do Talerhofu zesłano m.in. ojca  św. Maksyma, Tymoteusza, oraz brzemienną żonę Pelagię, która w obozie urodziła syna, któremu po ojcu nadano imię Maksym. W Talerhofie miał zginąć także Piotr Rudyk, ojciec metropolity warszawskiego i całej Polski Stefana. Na początku września 1914r. na stację kolejową w Abtisendorff koło Talerhofu przybył pierwszy transport więźniów z Łemkowszczyzny. Osadzano tu ludzi niemal z całej ówczesnej Galicji, Zakarpacia i Bukowiny. Więziono Rusinów, Ukraińców, Polaków, a nawet Romów i Żydów.   Na początku więźniowie przebywali pod gołym niebem, następnie zakwaterowano ich w namiotach, by po miesiącu czasu przystąpić do budowy drewnianych baraków. Teren ogrodzono drutem kolczastym. Niezwykle trudne warunki higieniczne doprowadziły w konsekwencji do wybuchu epidemii tyfusu, która zabrała ze sobą ponad tysiąc ofiar. Pozostałe ofiary śmiertelne spowodowane były innymi chorobami, podeszłym wiekiem, głodem i efektem znęcania się wartowników strzegących uwięzionych.

Wiosną 1915 r. na terenie obozu wybudowane zostają dwie kaplice: greckokatolicka i prawosławna. Niemal natychmiast po utworzeniu obozu, stworzono cmentarz, który przez więźniów nazwany zostaje, ze względu na swoje położenie, „pod sosnami”.

Po wojnie na miejscu obozu wybudowano port lotniczy, a szczątki z dawnego obozowego cmentarza ekshumowano i przewieziono na cmentarz w sąsiednim Feldskirchen, i złożono w małej kapliczce - rotundzie, gdzie spoczywają do dziś. Okolicznościowy napis na jednej ze ścian informuje o 1767 ofiarach.

W ciągu 3 lat (1914-1917) przewinęło się przez Talerhof i mniejsze konztabory tysiące osób. Relacje ocalałych zostały zebrane i wydane drukiem, przez Komitet Talerhofski we Lwowie, w 4. tomowym Talerhofskim Almanachu (T.1 w 1924., T.2 w 1925, T.3 w 1930, T.4 w 1932r.)

Pamięć męczenników talerhofskich była bardzo żywa wśród Łemków w okresie międzywojennym. W 1934 r. z inicjatywy prawosławnego duchownego wsi Czarne koło Gorlic ks. Hawryłkowa rozpoczęto organizować coroczne uroczystości wspominkowe tych tragicznych wydarzeń, tzw. „Obchody Talerhofskie”. W wielu wsiach stawiano pamiątkowe pomniki i krzyże. Również w Czarnem stanął obelisk pod którym jesienną porą zbierało się na modlitwie do 7 tys. ludzi z większości wsi na Łemkowszczyźnie. Trzy razy w uroczystościach brał udział delegat metropolity Dionizego, biskup ostrogski Szymon.

Władyka Paisjusz wyraził nadzieję, że " takie uroczystości staną się tradycją i że rok rocznie kierować będziemy swoje kroki do Czarnego, aby okazać szacunek naszym przodkom oraz by pamięć ich mąk była wśród nas wiecznie żywą".
 
http://www.cerkiew.pl/index.php?id=35&tx_ttnews[pointer]=3&tx_ttnews[tt_news]=13786&tx_ttnews[backPid]=35&cHash=4ad01f2c04
Талергоф - трагическая страница истории лемков
 
В этом году празднование Усекновения главы Иоанна Крестителя, с благословения епископа Gorlicki Paisjusza, Czarne отмечается в богослужении по жертвам Первой мировой войны Это обновление довоенной традиции " празднования Talerhofskich ". 

Talerhof является одной из самых трагических страниц в истории лемки. Город, расположенный близ г. Грац в Штирии, Австрия, является сегодня символом мученичества русинов.

Уже несколько лет до начала войны в 1914 году., Когда отношения с соседней Россией становятся все более напряженными, австрийские власти, с участием местной администрации, действие начинает собирать информацию о потенциальных врагов империи. В феврале 1912 года, c.k. Губернатор Галиции Майкл Bobrzyński конфиденциальном письме указывает районных губернаторов и полицию подготовить перечни названий " rusofilów радикальных, умеренных и Ukrainophils rusofilów ". Исходя из этих исследований, мы можем догадаться, стали хорошо оплачиваемую доносы, чтобы вы могли избавиться от таких политических оппонентов.

С началом Первой мировой войны был полностью разрушен в бывшем императорском русинов - королевский образ верховенства закона, относительный порядок был заменен хаос и репрессий.
 Аресты начались вскоре после объявления всеобщей мобилизации в 1914 году на волне анти- Россия истерии универсальным тысяч предметов были арестованы в Восточной Галиции. На Лемко включены в основном представители новых элитных Лемко: духовенство, учителя, чиновники, воспитания молодежи и более грамотные крестьяне. Полевые суды ferowane сразу заниматься их смертных приговоров. Только в первые месяцы войны были расстреляны или повешены в Галиции и Буковине около тысячи человек. Одной из жертв упал православный священник, о. Sandowicz Максим, уроженец Zdynia ( Св. Максим Gorlice ). Тысячи других заключенных были вывезены в лагеря в глубине империи: Talerhof, Терезин, Спилберг, Линц, Швац.
 

 

Поспешно организованные лагеря, австрийские власти были сданы на хранение предполагаемых предателей, шпионов, врагов империи и царской России сторонников. Talerhofu сослан включить Святейший Отец. Максим, Тимофей, и беременная жена Пелагия, родившая сына в лагерь, кто ее отец был назван Максим. Жребий был также Talerhofie Рудык Петр, Митрополит Варшавский и отцом всей польской Стефана. В начале сентября 1914 года. на железнодорожной станции в ближайшем Talerhofu Abtisendorff первый транспорт с заключенными прибыл из Lemkivshchyna. Практически тюрьму людей сюда со всей Галиции, Закарпатья и Буковины. Заключенные русские, украинцы, поляки, и даже цыган и евреев. В начале заключенные жили под открытым небом, а затем размещены их в палатках, и через месяц времени, чтобы присоединиться к строительству деревянных бараках. Этот район был огорожен колючей проволокой. Чрезвычайно трудно гигиенические условия в итоге привели к вспышке эпидемии тифа, которая вместе приняли более тысячи жертв. Остальные погибшие были вызваны другими заболеваниями, старости, голода и издевательств эффект часовые охраняли заключенных.

 

 Весной 1915 года, лагерь будет построено две часовни: католический и православный. Почти сразу же после создания лагеря, созданные кладбище, на котором наречено заключенных, в силу своего расположения ", под соснами ".

После войны лагерь был построен на месте аэропорта, и останки бывшего кладбища лагеря были эксгумированы и доставлены на кладбище в соседней Feldskirchen, и помещается в маленькую часовню - ротонда, где она опирается сегодня. Памятная надпись на одной из стен сообщает о 1767 погибших.

В течение 3 лет (1914-1917) прошел через Talerhof и меньше konztabory тысяч людей. Счета выживших были собраны и опубликованы в печати, Комитетом Talerhofski во Львове, в 4-м tomowym Talerhofskim Альманах ( Т.1 в 1924 году., в 1925 году, Т.2, T.3 в 1930 году, Т.4 в 1932 году. )

Talerhofskich памяти мучеников был очень живым среди лемков в межвоенный период. В 1934 году по инициативе деревне Черный священник православный отец около Gorlice. Hawryłkowa начали организовывать ежегодные воспоминания торжества этих трагических событий, так называемые. " Празднование Talerhofskie ". Во многих деревнях, памятниках и мемориальных возведен кресты. Кроме того, в Czarne обелиска стояли в осеннем сезоне собрались в молитве до 7 тысяч. Большинство людей из деревни лемков. Три раза он принимал участие в торжествах делегата митрополит Дионисий, епископ Симон Ostrogski.

Господь Paisjusz выразил надежду, что " эта церемония станет традицией, что каждый год, и мы направим свои шаги к Черному, проявлять уважение к нашим предкам и память о своих мучениях жил с нами навсегда ".

 Создан 22 сен 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Выставка Свет Веры Православной-Тольятти-март 2012_WM9_1Mbps_PAL_ConstrainedVBR.wmv
ИУЛИАНИЯ МИЛОСТИВАЯ НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША КРЕСТЫ ПАСХА 2011
Милосердие.ru
flash" height="480" width="640"> СЕВАСТОПОЛЬ: Крест памяти свщмч. Климента монастырь ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА