празднование Максима Горлицкого (Сандовича) 5-6 сентября 2011

 

празднование Максима Горлицкого (Сандовича) 5-6 сентября 2011

Максим Горлицкий (Сандович) 

Święto Maksyma Gorlickiego
Autor: Mikołaj Grycz / 14.09.2011

 

- Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz Pan Bóg daje nam możliwość wznieść modlitwę tu, na tym świętym miejscu, gdzie święty kapłan męczennik ojciec nasz Maksym odszedł do Boga, jak męczennik za wiarę prawosławną, jak męczennik za swoją rodzimą Łemkowską ziemię, jak kapłan Cerkwi Chrystusowej - fragment homilii wygłoszonej przez biskupa gorlickiego Paisjusza 3 września podczas akatystu do św. Maksyma, który sprawował w asyście duchowieństwa pod sądem gorlickim, w miejscu, gdzie 6 września 1914 r. rozstrzelano ks. Maksyma.

Główna część uroczystości rozpoczęła się w poniedziałek, 5 września, nabożeństwem całonocnego czuwania, które celebrował bp Paisjusz w asyście duchowieństwa i wiernych licznie uczestniczących w nabożeństwie. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Irmos pod kierunkiem matuszki Marianny Jarej oraz chór duchowieństwa dekanatu nowosądeckiego pod kierunkiem lektora Jarosława Grycza.

W sam dzień święta, 6 września, o godzinie 6.00 sprawowana była pierwsza Święta Liturgia, którą celebrowali ks. Piotr Pupczyk (Krynica), ks. Roman Dubec (Gorlice), ks. Andrzej Grycz (Leszczyny) i ks. Dariusz Bojczyk (Rzeszów). Śpiewał chór parafialny prowadzony przez lektora Jarosława Grycza.

Tuż przed główną Liturgią został uroczyście odśpiewany akatyst ku czci świętego, który celebrowano przed jego relikwiami.

Świętą Liturgię sprawowali arcybiskup przemysko-nowosądecki Adam, arcybiskup chustski i wynohradowski Marek (Ukraina), arcybiskup michałowsko-koszycki Jerzy (Słowacja), biskup komarneński Tichon (Słowacja) i biskup gorlicki Paisjusz w asyście duchowieństwa oraz licznie przybyłych na to święto wiernych. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Irmos pod kierunkiem matuszki Marianny Jarej.

Abp Marek przekazał gorlickiej cerkwi Ikonę św. Hioba Uholskiego z cząsteczką relikwii.

 

http://www.cerkiew.pl/index.php?id=fotoreportaze&tx_ttnews[tt_news]=15559&tx_ttnews[backPid]=1&tx_ttnews[photoId]=0&cHash=c58e0a8eae

 

Праздник Максима Горлицкого (Сандовича)

- Дорогие братья и сестры, еще раз, Бог дает нам возможность возвести молитвы здесь, на этом священном месте, где святой мученик священник отец Максим пошел к Богу нашему, как мученик за веру Православную Церковь как мученик за свою родную землю Лемко, как священник церкви Христос - фрагмент проповеди выступил епископ Gorlicki Paisjusza 3 сентября в Санкт- akatystu. Максимус, который отмечается с помощью духовенства в суд Gorlice, где 6 сентября 1914 года, выстрелом о. Максим. 

Основная часть торжеств началась в понедельник, 5 сентября, благоговение всенощное бдение, что знаменитый епископ Paisjusz сопровождении многочисленного духовенства и верных, участвующих в службе. Во время богослужения пел хор под руководством матери ирмос Марианна Хара благочиния духовенство и хор под руководством преподавателя Nowosądecki Ярослав Grycz.

В тот же день праздника, 6 сентября, в 6.00 впервые отмечался в священной литургии, который отмечается о. Петр Pupczyk ( Крыница ), о. Римско Dubeč ( Горлице ), о. Grycz Андрей ( Hazel ) и о. Дариуш Bojczyk ( Жешув ). Приходского хора пели под руководством учителя Ярослав Grycz.

Перед основным литургии пели АКАФИСТ торжественно честь святого, который отмечается на глазах у его мощей.

Священная литургия, архиепископ осуществляется Пшемысль - nowosądecki Адам, архиепископ chustski и wynohradowski Марек (Украина), архиепископ Георгий michałowsko - Кошице (Словакия ), епископ Тихон komarneński (Словакия) и епископ gorlicki Paisjusz сослужении духовенства, и многие пришли в этот праздник верующие. Во время богослужения пел хор под руководством матери ирмос Марианна Хара.

Архиепископ Марк передал церкви икону святого Gorlice с частицею мощей.

 

 

Podniośle i uroczyście w Gorlicach
Autor: Jarosław Grycz / 08.09.2011

 W dniach 5 i 6 września w gorlickiej parafii miały miejsce szczególne uroczystości poświęcone kapłanowi-męczennikowi, świętemu łemkowskiej ziemi – Maksymowi Gorlickiemu.

Uroczystości, co już staje się tradycją, poprzedził cykl spotkań pt. „Tydzień Kultury Prawosławnej” – zorganizowany przez Ośrodek Kultury Prawosławnej  „Elpis” w Gorlicach, przybliżający kulturę i duchowość prawosławia mieszkańcom miasta i regionu. Miłym preludium do tych obchodów była 23 sierpnia uroczystość wyróżnienia przez burmistrza Gorlic proboszcza gorlickiej parafii i jednocześnie dyrektora Ośrodka „Elpis” coroczną nagrodą dla działaczy kultury i sportu.

W ramach  „Tygodnia Kultury” można było zobaczyć dwie wystawy: „Szaty liturgiczne Kościoła prawosławnego” oraz „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu 1938”, a także projekcję dwóch filmów dokumentalnych.

W sobotę, 3 września, na dziedzińcu gorlickiego sądu, gdzie w 1914 roku rozstrzelano ks. Maksyma, sprawowany był akatyst ku czci świętego, któremu przewodniczył bp gorlicki Paisjusz wraz z duchowieństwem.

W przeddzień święta, 5 września w gorlickiej cerkwi celebrowano całonocne czuwanie, któremu przewodniczył bp gorlicki Paisjusz w asyście licznie zebranego duchowieństwa. W nabożeństwie uczestniczyła liczna rzesza wiernych, w tym uczestnicy pielgrzymki z Podlasia. Podczas wsenocznoho śpiewały dwa chóry: chór „Irmos” pod dyrekcją matuszki Marianny Jarej oraz chór duchowieństwa dekanatu nowosądeckiego, którym dyrygował lektor Jarosław Grycz.

W świąteczny dzień sprawowano dwie Liturgie. Pierwszą z nich, z myślą o osobach które tego dnia musiały pójść do pracy, o godz. 6 rano celebrowali księża: Roman Dubec – proboszcz parafii, Piotr Pupczyk z Krynicy-Zdroju, Andrzej Grycz z Kunkowej i Dariusz Bojczyk z Rzeszowa. Śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora Jarosława Grycza. Świątynia pomimo wczesnej pory wypełniła się wiernymi.

Główną Liturgię, już tradycyjnie, poprzedził śpiewany przed relikwiarzem akatyst do św. Maksyma.

Przed godziną 10. u progu cerkwi św. Trójcy przywitano przybyłych na święto arcypasterzy w osobach: arcybiskupa Adama – ordynariusza diecezji przemysko-nowosądeckiej, abpa michałowskiego i koszyckiego Jerzego – Słowacja, abpa chutskiego i winogrodzieńskiego  Marka – Zakarpacie, Ukraina, bpa Gorlickiego Paisjusza i bpa komarneńskiego Tichona – Słowacja. Arcypasterzom podczas liturgii asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo. Cerkiew wypełniona została wiernymi zarówno z Łemkowszczyzny jak i liczną grupą pielgrzymów z Podlasia, na czele z ks. Jerzym Charytoniukiem, oraz ze Słowacji. Świąteczną homilię wygłosił przybyły z Zakarpacia arcybiskup Marek, który w piękny sposób podkreślił znaczenie tego święta dla wiernych. Uroczystą Liturgię zakończyła procesja wokół cerkwi, podczas której niesiono relikwie św. kapłana-męczennika Maksyma.

Główną Liturgię śpiewem upiększał  chór „Irmos” pod dyrekcją Marianny Jarej.

Nabożeństwo swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i organizacji społecznych. Wśród nich byli m.in.  burmistrz Gorlic Witold Kochan i starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz.

Uroczystości były rejestrowane przez Regionalną Telewizję Gorlicką oraz Polskie Radio. Retransmisja nabożeństw w Gorlicach będzie emitowana 2 października na II Programie Polskiego Radia o godz. 8.00.

 

http://www.cerkiew.pl/index.php?id=35&tx_ttnews[tt_news]=15533&tx_ttnews[backPid]=35&cHash=5534ebbb5a

 

Между 5 и 6 сентября в Gorlice празднования прихода занимают особое место посвященных священно- мученику святой земли лемков - Maximus Gorlickiemu. 

Праздников, который уже стал традицией, предшествовал ряд встреч пт "Неделя православной культуры " - организованный Центром православной культуры " Elpis " в Герлиц, przybliżający культуры и духовности православных жителей города и области. Хорошая прелюдия к празднованию был 23 августа на церемонии награждения мэр Gorlice Gorlice приходским священником, а также директор " Elpis " Центр ежегодную премию для активистов, культуры и спорта.

Под «Культурная неделя», можно было увидеть две выставки: " литургическое облачение Православной Церкви » и « действий по разрушению православных храмов и южных Подлясье Хелм 1938", и проекция из двух документальных фильмов.

В субботу, 3 сентября, во дворе Gorlicki суд, где он был расстрелян в 1914 году о. Максимус, отмечался в честь святого АКАФИСТ под председательством епископа gorlicki Paisjusz вместе с духовенством.

В канун Рождества, 5 сентября в Gorlice церкви отмечается всенощным бдением, которое проходило под председательством епископа gorlicki Paisjusz собранных в компании многие из духовенства. Большая толпа присутствовали службы верующие, в том числе участников паломничества Подлясье. Podczas wsenocznoho пение двух хоров: хоры " ирмос " под руководством матери Марианны Хара благочиния духовенство и хор Nowosądecki, которая провела читатель Ярослав Grycz.

В этот праздничный день отмечается две литургии. Первый из них, для людей, которые в этот день идти на работу, в кресле. 6 утра священники отмечали римские Dubeč - приходской священник, Питер Pupczyk Крыница -Здруй, Эндрю Grycz из Kunkowej и Дариуш Bojczyk Жешув. Приходского хора пели под руководством учителя Ярослав Grycz. Храм, несмотря на ранний час был заполнен верующими.

Основной литургии, по традиции, предшествовали пели до рака с мощами святого АКАФИСТ. Максим.

До 10-й час на пороге церкви Св. Троица приветствовали на праздник arcypasterzy прибыл в лицо: архиепископ Адам - простые, епархии Пшемысль - Новы-Сонч, архиепископа Ежи Михаловский и Кошице - Словакия, архиепископ chutskiego и winogrodzieńskiego Марка - Закарпатье, Украина, епископ Gorlice Paisjusza и епископ Тихон komarneńskiego - Словакия. Arcypasterzom во время литургии asystowało накопленных многочисленного духовенства. Православные верующие были заполнены как с Lemkivshchyna и большая группа паломников из Подляского, во главе с о. Ежи Charytoniukiem и Словакии. Рождественская проповедь он произнес приехал из Закарпатья, архиепископ Марк, который, в красивый способ подчеркнул важность этого праздника для верующих. Торжественная литургия крестный ход вокруг церкви закончилась, во время которого мощи были понесены. священника -мученика Максима.

Основной пение хора литургию украшен " ирмос " под руководством Марианны Хара.

Службы честь своим присутствием представители местных органов власти и общественных организаций. Среди них были: Gorlice мэра и губернатора, Витольд Кочан Мирослав Wędrychowicz Горлице округа.

Праздники были записаны регионального телевидения и Польского радио Gorlicka. Ретрансляция услуг в Герлиц будет транслироваться по 2 октября в рамках второй программы на польском радио. 8.00.

 

празднование памяти Максима Горлицкого в 2010 году - см. ссылку

http://www.cerkiew.pl/index.php?id=35&tx_ttnews[tt_news]=13755&cHash=a7b7ebf65a Создан 22 сен 2011  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Выставка Свет Веры Православной-Тольятти-март 2012_WM9_1Mbps_PAL_ConstrainedVBR.wmv
ИУЛИАНИЯ МИЛОСТИВАЯ НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША КРЕСТЫ ПАСХА 2011
Милосердие.ru
flash" height="480" width="640"> СЕВАСТОПОЛЬ: Крест памяти свщмч. Климента монастырь ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА